دوستى‌هاى ممنوع

امام سجاد (ع) به یکی از پسران خود فرمود: « فرزندم ! پنج دسته را در نظر داشته باش و با آنان همنشین و هم گفتار و رفیق راه مشو:
1ـ دروغگو : «مبادا با دروغگو همنشین شوى که چون سراب است »
2ـ فاسق: «مبادا با فاسق همنشین شوى که تو را به لقمه‌اى نان و یا به کمتر از آن بفروشد»
3ـ بخیل : «مبادا با بخیل دوست شوی، زیرا وقتی به کمک مالى او نیازمند بشوى ، تو را رها مى کند»
4ـ احمق: «مبادا با احمق دوست شوی، زیرا برای این که به تو سودى برساند، به تو ضرر مى رساند»
5ـ قاطع رحم: «از همنشینى با کسى که پیوند خویشاوندى را قطع کرده دورى کن ، زیرا که من او را در سه جاى قرآن مورد لعن و نفرین یافتم»

/ 0 نظر / 7 بازدید