تاثیر نیکی کردن

خوبه اگه آدم نکته ای از بزرگی می پرسه، جواب شنید قانع باشه.

از راه دور آمده بود پندی برای بهتر شدن زندگی اش بگیرد.

حضرت رسول(ص) به او فرمود: "خشم مگیر"

وقتی دید پیامبر رحمت سخن دیگری با او ندارد او هم راضی شد،

بازگشت وقتی به قبیله اش رسید که میان قبیله اش و قبیله دیگر نزاع سختی در گرفته بودشمشیر به دست گرفت...

یاد پند رسول الله(ص) افتاد. خشمش را فرو خورد و رو به قبیله ای که درخواست دیه و غرامت داشتند گفت: حاضرم تمام این مال را از سرمایه شخصی ام بپردازم.

آنها که جوانمردی را از او دیدند از دعوا پشیمان و منصرف شدند و از تقاضایشان دست کشیدند.

پاپستی:

... و به وسیله نیکیها بدیها رادفع می کنند و از آنچه به آنان روزی داده ایم؛ انفاق می نمایند.                                        قصص 54

 

/ 0 نظر / 7 بازدید