بهترین پناهگاه

و چنانچه بخواهد از طرف شیطان (جن و انس) در تو وسوسه و جنبشی پدید آید به خدا پناه بر که او به حقیقت شنوا و داناست/

چون اهل تقوا را از شیطان وسوسه و خیالی فرا رسد؛ هماندم خدا را به یاد آرند و همان لحظه بصیرت و بینایی پیدا کنند.

آیات 200 و 201 اعراف

/ 0 نظر / 8 بازدید